ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Gildewerk B.V.

 

 

Artikel 1: Definities

 1. Afnemer: de wederpartij die met de besloten vennootschap Gildewerk B.V., statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2031 BH) Haarlem aan de A. Hofmanweg nr. 41, nader te noemen: Gildewerk, een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de wederpartij die bij Gildewerk een offerte opvraagt en door Gildewerk een offerte wordt toegezonden.
 2. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen Gildewerk en de Afnemer, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Gildewerk, evenals op alle door Gildewerk te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer.
 2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Afnemer zijn aanvaard.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 4. Indien Gildewerk niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Gildewerk het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Indien de Afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Afnemer omdat ze voorkomen op de lijsten als bedoeld in de artikelen 6:236 en/of 6:237 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gildewerk zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Gildewerk het recht het aanbod binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van Gildewerk kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer worden aanvaard.
 3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Gildewerk naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.
 4. Alle door Gildewerk verstrekte opgaven van soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en prijzen worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege Gildewerk voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij Gildewerk in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de bevestiging en aanvaarding door Gildewerk dan wel indien Gildewerk nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 2. Indien met de Afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Afnemer deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer.
 3. Gildewerk is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk is het de Afnemer verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 5. Gildewerk is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Gildewerk dan wel derden waaronder andere Afnemers.
 6. De Afnemer kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer verstrekte gegevens van soorten, formaten, afmetingen, gewichten, doseringen en aantallen niet juist of onvolledig zijn. Gildewerk behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Gildewerk nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Gildewerk om ten opzichte van de Afnemer wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst

 1. De Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Gildewerk niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
 2. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Gildewerk krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.
 3. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Afnemer is slechts mogelijk indien Gildewerk daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is Gildewerk gerechtigd een schadeloosstelling bij de Afnemer in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Afnemer worden doorberekend. De Afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart Gildewerk ter zake.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk is de Afnemer niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 5. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 4 genoemd kan Gildewerk de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de Afnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door Gildewerk geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval worden daaronder begrepen de kosten die Gildewerk reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte producten, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Afnemer, is de Afnemer bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij Gildewerk ter zake.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Gildewerk blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal Gildewerk de Afnemer hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Gildewerk kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer.

 Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle door Gildewerk opgegeven prijzen zijn in euro’s (€) en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
 2. De prijs die Gildewerk voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
 3. Gildewerk is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Afnemer separaat door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 4. Gildewerk is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Gildewerk haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is Gildewerk gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Betalingen van de in het kader van de Overeenkomst door Afnemer aan Gildewerk verschuldigde bedragen geschiedt vooraf, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen. Betaling zal geschieden in euro’s (€).
 2. Een in afwijking van lid 1 tussen partijen overeengekomen betalingstermijn, betreft altijd een fatale betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
 3. De Afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Afnemer is slechts toegestaan indien Gildewerk de vordering van de Afnemer schriftelijk heeft erkend.
 4. Gildewerk is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
 5. De Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Gildewerk zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Gildewerk te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Gildewerk daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Gildewerk tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Afnemer is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Gildewerk te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst verband houdende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, verpakkings-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de Afnemer in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door Gildewerk voor nodig is. Gildewerk is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet en deze algemene voorwaarden toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de Afnemer dit verzuim heeft hersteld.
 6. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 7. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Gildewerk ten opzichte van de Afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
 8. Gildewerk is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Afnemer integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
 9. Indien Gildewerk genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,– (zevenhonderd en vijftig euro). Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde (contractuele) rente.

 

Artikel 8: Levertijden

 1. De door Gildewerk opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
 2. De levertijd vangt eerst aan wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Gildewerk, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
 3. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Gildewerk bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
 4. Indien Gildewerk de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
 5. Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van Gildewerk op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
 6. Bij niet tijdige levering dient Gildewerk eerst schriftelijk door de Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij Gildewerk een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 14 (veertien) dagen. Gildewerk kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.

Artikel 9: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Gildewerk is vrij in de wijze waarop zij de Overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle Overeenkomsten worden door Gildewerk uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
 2. Gildewerk is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren, overigens heeft Gildewerk wel het recht om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
 3. De Afnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Gildewerk voorts gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Gildewerk mogelijk te maken.
 4. Indien de Afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Gildewerk voldoet, is Gildewerk bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. Gildewerk kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer. De Afnemer is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de opschorting ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en hij vrijwaart Gildewerk ter zake.

Artikel 10: Transport, opslag en risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke van de door Gildewerk te leveren zaken wordt te allen tijde door Gildewerk bepaald.
 2. Levering van de door Gildewerk te leveren zaken vindt plaats op het door de Afnemer aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De Afnemer is gehouden de door Gildewerk af te leveren zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen.
 3. Het aannemen van de door Gildewerk aan de Afnemer geleverde zaken geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de Afnemer.
 4. Gildewerk is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld ingeval de Afnemer de door Gildewerk af te leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer. Gildewerk is alsdan niet aansprakelijk voor beschadiging, waardevermindering, tenietgaan van de zaken tijdens opslag of daarmee verband houdend transport. Gildewerk heeft alsdan voorts te allen tijde het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Gildewerk blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
 2. Gildewerk heeft te allen tijde het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De Afnemer machtigt Gildewerk of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
 3. De door Gildewerk afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de Afnemer worden doorverkocht.
 4. Het is de Afnemer niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken dan wel met enig ander recht te bezwaren. De Afnemer is voorts verplicht en gehouden Gildewerk terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Gildewerk:
 6. de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan Gildewerk ter inzage te geven;
 7. alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de door Gildewerk geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Gildewerk op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 8. de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens Afnemers bij het doorverkopen van de door Gildewerk geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Gildewerk op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 9. de door Gildewerk geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
 10. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Gildewerk ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen,

een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.

 1. Indien Gildewerk geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gildewerk te verpanden dan wel te verhypothekeren, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.

Artikel 12: Reclames

 1. Gildewerk zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken, voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
 2. De Afnemer is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door Gildewerk geleverde prestaties, daaronder begrepen de geleverde zaken, grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan Gildewerk onmiddellijk doch uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.
 3. Indien de Afnemer niet binnen 7 (zeven) werkdagen na het tijdstip van uitvoering en aflevering Gildewerk wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer geacht met de staat waarin de prestaties, daaronder begrepen de zaken, zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
 4. De Afnemer is gehouden de eventueel door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, daaronder dient in ieder geval te zijn begrepen het overleggen van deugdelijk fotomateriaal.
 5. Gildewerk dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van Gildewerk terecht zijn, heeft Gildewerk de keuze hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 13 en 14 bepaalde, dan wel in overleg met de Afnemer zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken, waaronder het leveren van vervangende zaken. In dat geval kan de Afnemer nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
 6. De door Gildewerk geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
 7. Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 7 (zeven) werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Gildewerk voor de Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.
 8. Het is de Afnemer niet toegestaan om de Overeenkomst te beëindigen, zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet na te komen dan wel op te schorten of zijn verplichtingen uit te stellen indien Gildewerk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade

 1. Gildewerk is niet aansprakelijkheid voor door de Afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Gildewerk. In dat geval is Gildewerk enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Gildewerk wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van Gildewerk om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst. Gildewerk is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Afnemer daarbij inbegrepen.
 3. Gildewerk is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.
 4. De Afnemer vrijwaart Gildewerk voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Gildewerk geleverde producten en/of materialen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gildewerk.

Artikel 14: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Gildewerk om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Gildewerk kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Gildewerk van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, pandemieën, molest, terrorisme, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, diefstal van goederen, computerstoringen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Gildewerk zijn ingeschakeld, storingen in de toelevering door derden, maatregelen en/of belemmeringen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot de levering en/of distributie van zaken, tekorten aan onderdelen, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers van Gildewerk evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtsbepaling.
 3. Ingeval van overmacht heeft Gildewerk het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Beëindiging

 1. Een Overeenkomst tussen Gildewerk en Afnemer is behoudens andere schriftelijke afspraken alleen opzegbaar van de zijde van Afnemer indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en Gildewerk met die opzegging heeft ingestemd.
 2. Indien tussen Gildewerk en Afnemer een Overeenkomst tot stand is gekomen zonder achterliggende schriftelijke afspraken, waarbij de Afnemer gedurende een periode van een jaar of langer bij voortduring zaken en/of diensten van Gildewerk afneemt, geldt voor beide partijen een schriftelijke opzegtermijn van 3 (drie) maanden, te vermeerderen met 1 (één) maand voor elk jaar dat de samenwerking voortduurt, zulks met een maximum van een opzegtermijn van in totaal 6 (zes) maanden.
 3. Indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 4 van dit artikel, heeft Gildewerk het recht de Overeenkomst ter vrije keuze hetzij door ontbinding, dan wel door opzegging onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse beëindiging aan Gildewerk te vergoeden.
 4. Gildewerk is onder meer gerechtigd de Overeenkomst ter vrije keuze hetzij door ontbinding dan wel door opzegging tussentijds te beëindigen, indien de Afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
  2. het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd;
  3. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. aan de Afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Afnemer wordt aangevraagd;
  5. de Afnemer overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
  6. de onderneming van de Afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
  7. Gildewerk in staat van faillissement wordt verklaard;
  8. de Afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Gildewerk dan wel van derden waaronder andere Afnemers en/of toeleveranciers van Gildewerk in ernstige mate in diskrediet wordt/worden gebracht;
  9. de Afnemer een voor de levering, bezit, opslag of doorverkoop van de door Gildewerk te leveren zaken en/of diensten benodigde vergunning, inschrijving of toestemming ontbeert dan wel indien de Afnemer anderszins niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
  10. de Afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.
 5. Beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, brengt met zich dat alle vorderingen van Gildewerk op de Afnemer direct opeisbaar zijn.
 6. Indien Gildewerk op het moment van beëindiging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

 

Artikel 16: Rechten van intellectuele eigendom

 1. De Afnemer erkent dat Gildewerk rechthebbende is van en uitsluitend bevoegd is tot het in licentie geven van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, auteursrechten, ontwerpen, modellen, domeinnamen, merkenrechten, handelsnamen, knowhow en alle overige commerciële rechten en handelsgeheimen, documenten etc. in relatie tot de zaken en diensten van Gildewerk. Er vindt op geen enkele wijze overdracht plaats van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan de Afnemer, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. Het voorgaande is tevens van toepassing op zaken die in het bijzonder zijn ontworpen en/of ontwikkeld ten behoeve van de Afnemer.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk, is het de Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk te gebruiken anders dan ter wederverkoop van de geleverde zaken. Het is de Afnemer onder geen beding toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval Gildewerk aan de Afnemer toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat de Afnemer er voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk. Het is de Afnemer voorts niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van Gildewerk, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of waardoor het publiek wordt misleid.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk, is het de Afnemer bij de wederverkoop van de aan hem geleverde zaken niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de door Gildewerk ten behoeve van de wederverkoop geleverde zaken, de handleiding, verpakking en etikettering daaronder begrepen. In het verlengde daarvan is het de Afnemer niet toegestaan de door Gildewerk geleverde zaken te verkopen, verhuren en/of anderszins commercieel te exploiteren onder een andere naam dan Gildewerk. Bij het verstrekken van informatie aan zijn (potentiële) klanten zal de Afnemer alleen gebruik maken van productinformatie die Gildewerk aan de Afnemer heeft verstrekt. De Afnemer zal ervoor zorg dragen dat hij geen onjuiste of misleidende informatie over de zaken zal verstreken aan derden.
 4. De Afnemer zal Gildewerk onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk die hem ter kennis zijn gekomen. De beslissing om juridisch op te treden tegen voornoemde inbreuken, is te allen tijde voorbehouden aan Gildewerk.
 5. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Afnemer een direct opeisbare boete van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) alsmede een boete van € 1.000,– (zegge: duizend euro) voor elke dag of een deel van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn verplichting tot volledige betaling van de door Gildewerk geleden schade indien deze schade meer bedraagt dan voormelde boetes.

 

Artikel 17: Verkoopmateriaal

 1. Promotiemateriaal dat wordt verstrekt door Gildewerk aan de Afnemer, waaronder maar niet beperkt tot displays, standaarden, brochures, monsters, samples, demonstratiemodellen etc., mogen alleen door de Afnemer worden gebruikt ten behoeve van de (weder)verkoop en promotie van de zaken en/of diensten van Gildewerk. Voornoemd promotiemateriaal blijft eigendom van Gildewerk. In het geval dat de Afnemer staakt met het afnemen van zaken en/of diensten van Gildewerk, heeft Gildewerk het recht om het promotiemateriaal te revindiceren van de Afnemer. De Afnemer verplicht zich alsdan tot het onmiddellijk teruggeven van het promotiemateriaal. Gildewerk is bovendien gerechtigd tot het terugnemen van het promotiemateriaal indien de Afnemer failliet wordt verklaard, zijn betalingsverplichting niet nakomt, de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard op de Afnemer en/of er beslag is gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Afnemer. In voornoemde gevallen is de Afnemer aldus op eerste verzoek verplicht en gehouden tot teruggave van al het verstrekte promotiemateriaal aan Gildewerk.
 2. De Afnemer zal, bij voorbaat, zijn volledige medewerking geven aan Gildewerk tot het herstellen van promotiemateriaal.

 

Artikel 18: Geheimhouding

 1. De Afnemer verbindt zich alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over Gildewerk ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of indien de Afnemer aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. De Afnemer draagt er zorg voor, dat een gelijke geheimhoudingsplicht als in lid 1 omschreven wordt opgelegd aan zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in lid 1 bedoelde informatie.
 3. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Afnemer per overtreding aan Gildewerk een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro), alsmede een boete van € 1.000,– (zegge: duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan Gildewerk van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen worden beslecht door Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (Nederland).

Artikel 20: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.
Gildewerk